Nouveau forum : www.mechalegend.fr

Goburiesu - Chou Soku Henkei Gyrozetter

Goburiesu
Nom : Goburiesu
Apparition : Episode 1
Taille :
Poids :

Pilote(s) : Tomah
Mecha-designer(s) : Junya ISHIGAKI, Shoji KAWAMORI, Thomas ROMAIN, Kanetake EBIKAWA, Naohiro WASHIO, Yasuhiro MORIKI, Shinobu TSUNEKI, Toshiaki IHARA, Stanislas BRUNET, Fumihiro KATAGAI, Jō YANAGI, Ryō HIRATA, Susumu IMAISHI, Yukio IKEDA

Informations & Technical

Gyrozetter ゴブリエース

Description

Aucune description pour le moment.


Bookmark and Share Retour à la liste des mechas